ZGODA

Pisemna zgoda - Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych