REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów lub Towarów w Portalu.
2. Portal – portal prowadzony przez Operatora, działający pod domeną copa.pl.
3. Operator – Copa.pl Paweł Kopala sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ulicy Żeglarskiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967920, numer NIP 5993264409, numer REGON 521817730.
4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
5. Wydarzenie online na żywo – audiowizualna usługa medialna, typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści) polegająca na transmisji Wydarzenia „na żywo” w Internecie.
6. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.
7. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
8. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie, a w przypadku Wydarzeń online na żywo: usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu do pojedynczego Wydarzenia online na żywo w czasie trwania Wydarzenia oraz związana z tym sprzedaż Biletów, Voucherów i Towarów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
9. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.
10. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej (plik w formacie PDF).
11. Bilet w Aplikacji mobilnej – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej prezentowany w postaci kodu QR lub kodu NFC z Aplikacji mobilnej (tylko w wersji Aplikacji mobilnej dostępnej w systemie Android).
12. Bilet – Blankiet Biletowy, Bilet PDF lub Bilet w Aplikacji mobilnej upoważniający Klienta do uczestnictwa lub wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy.
13. Bilet abonamentowy – Bilet na więcej niż jeden powiązanych ze sobą Wydarzeń, np. sezonu teatralnego lub rozgrywek sportowych, zwykle ze wskazanym stałym miejscem na sali.
14. Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu,
15. Voucher produktowy – bon wydany na okaziciela i wymienny na Towar wskazany przez Klienta w trakcie tworzenia Rezerwacji, posiadający nazwę z określeniem Towaru, unikalny i poufny kod oraz datę ważności.
16. Voucher wartościowy – bon wydany na okaziciela, uprawniający osobę posługującą się nim w procesie zakupu Biletu lub Towaru do jego realizacji za pośrednictwem Portalu, posiadający unikalny identyfikator, poufny kod, wartość nominalną oraz datę ważności.
17. Voucher – Voucher wartościowy lub Voucher produktowy.
18. Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Portalu w tym w szczególności w związku usługą Rezerwacji, udostępnieniem Portalu dla Klienta. Opłata serwisowa w szczególności pokrywa koszty Operatora związane z utrzymaniem systemów informatycznych zapewniających możliwość korzystania z portalu, obsługą Rezerwacji, udostępnienia Biletów, wynagrodzeniem personelu obsługującego zamówienia itp.
19. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).
20. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
21. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
22. Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.).

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.
4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.

§ 3 Proces zakupu Biletów, Voucherów i Towarów

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów oraz Towarów Klient:
a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,
b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie, jeśli dane Wydarzenie to przewiduje,
c) jeżeli nie jest zalogowany do Portalu, to podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, a w przypadku użytkownika zalogowanego do Portalu dane pobierane są z profilu tego użytkownika,
d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
f) w przypadku Biletów PDF nadaje hasło niezbędne do wydrukowania Biletu,
g) w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
h) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,
i) jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Vouchery produktowe lub Towary, ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji.
2. Przy każdym zakupie Operator nalicza Opłatę Serwisową związaną z Rezerwacją. O cenie biletu oraz o wysokości opłaty serwisowej Operator informuje Klienta przed dokonaniem przez Klienta zakupu, w ten sposób, że przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu podsumowanie z określoną kwoty do zapłaty z wyszczególnieniem ceny biletu i opłaty serwisowej.
3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w ust. 1.
5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas określony w § 5 ust. 6 poniżej, który wynika z wybranej formy płatności.
6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.
7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety, Vouchery i Towary do Klienta zgodnie z § 6.

§ 4 Forma Biletów

1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.
2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 1 lit. e).
4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
5. Bilety na Wydarzenia online na żywo dostępne są wyłącznie w formie Biletów PDF.
6. Bilet na Wydarzenia online na żywo zawiera dodatkowo link oraz skróconą instrukcję dla uruchomienia transmisji online.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety i Towary z Rezerwacji:
a) przelew bankowy,
b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
c) Voucher wartościowy.
2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. g).
4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów i Towarów opisanych w § 3. Niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.
6. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji.
7. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, to nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.
8. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:
a) wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
b) istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta, które nie zostały opłacone.
9. W przypadku wyboru Vouchera wartościowego i konieczności dopłaty okres ważności Rezerwacji określany jest dla innej niż Voucher wartościowy formy płatności.
10. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów lub Towarów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
11. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
12. Operator przyjmuje przelewy w walucie PLN.
13. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w PLN z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
14. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 11,12 i 13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.
15. W przypadku wykorzystania Vouchera wartościowego copa.pl do dokonania płatności za Rezerwację, kod ważnego Vouchera wartościowego Klient podaje w odpowiednim polu w Portalu dotyczącym płatności Voucherem wartościowym.
16. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów, Voucherów i Towarów

1. Dostępne są następujące formy dostawy:
a) dla Blankietów Biletowych: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,
b) dla Biletów PDF i Voucherów: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
2. Blankiety Biletowe i Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
4. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. g).
5. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
a) w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
b) w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich: minimum 1 a maksimum 2 dni robocze,
c) w przypadku Biletów PDF i Voucherów dostarczanych pocztą elektroniczną lub Biletów w Aplikacji mobilnej: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z § 5.
6. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
7. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) link do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych jest możliwy pod adresem https://bilety.copa.pl/order/status
8. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3.
9. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8.
10. W przypadku niedopełnienia obowiązku weryfikacji danych, opisanego w ust. 8 i 9 oraz stwierdzenia wadliwości danych widniejących na Bilecie, wstęp na Wydarzenie może być niemożliwy, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty Biletów

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:
a) odwołania Wydarzenia albo
b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia albo
c) istotnej zmiany składu artystów Wydarzenia.
2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe.
3. Do zakupu biletów i voucherów online nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wynikające z art. 27 UPK, albowiem jest ono wyłączone mocą art. 38 pkt 12 UPK.
4. Do zakupu Biletów online nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wynikające z art. 27 UPK, albowiem jest ono wyłączone mocą art. 38 pkt 12 UPK
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
6. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Wydarzenia..
7. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a oraz w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b, gdy Klient dokonał wyboru zwrotu Biletów, Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klienta powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej info@copa.pl , lub na adres korespondencyjny Operatora.
2. Operator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych i przesyła odpowiedź na reklamację drogą mailową, na adres Klienta, z którego wysłana została reklamacja.
3. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora, o czym informuje Klienta.
4. W przypadkach, o których mowa ust. 3 lub spowodowanych siłą wyższą, termin rozpatrzenia reklamacji opisany w ust. 2 powyżej może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.
5. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 7.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Operatora, Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania z tej formy rozwiązywania sporów znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7. Klient w celu polubownego rozwiązania sporu może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

§ 9 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
2. W przypadku Wydarzeń online na żywo niezbędne jest spełnienie wymagań z ust. 1 powyżej oraz :
a) Połączenie szerokopasmowe o prędkości minimalnej 5 Mbps (5 megabitów na sekundę lub większej)
b) Pamięć RAM: minimum 4 GB, karta graficzna: co najmniej 64 MB pamięci wideo, karta dźwiękowa: co najmniej 16-bitowa.

§ 10 Pozostałe postanowienia

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
4. Bilet na Wydarzenia online na żywo nie uprawnia do dostępu do zarejestrowanego nagrania z Wydarzenia.

§ 11 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – Copa.pl Paweł Kopala sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ulicy Żeglarskiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967920, numer NIP 5993264409, numer REGON 521817730.
2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: info@copa.pl .
3. Klient może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów, Voucherów i Towarów:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto; w przypadku Aplikacji mobilnej dodatkowo identyfikator urządzenia
b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po zrealizowaniu umowy dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 UŚUDE, art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji oraz w celach analitycznych i statystycznych,
c) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego,
d) W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej,
e) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
f) W przypadku odwołania Wydarzenia lub podziału Wydarzenia niezbędne dla wykonania umowy jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, e-mail, telefon dla kontaktu drogą email, SMS lub telefon i uzyskania od Klienta decyzji dot. zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie zgodnie z postanowieniami § 7.
7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu jednorazowej oceny Wydarzenia:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje e-mail podany przy dokonywaniu Rezerwacji, pseudonim jaki określił Klient podczas dokonywania oceny Wydarzenia oraz adres IP z którego wysłano ocenę.
b) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Operatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
c) opinia wraz z pseudonimem Klienta i bez jego adresu e-mail ani adresu IP jest publikowana na Portalu przez okres 5 lat.
d) Operator nie przekazuje Organizatorom danych identyfikujących Klientów, którzy wyrazili opinię o wydarzeniu w ankiecie.
8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS i e-mail do rezerwacji:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na otrzymanie SMS-ów z powiadomieniami:
1. Bilet PDF jest gotowy do pobrania,
2. potwierdzenie dokonania płatności,
3. przypomnienie 24 h przed Wydarzeniem
4. odwołanie Wydarzenia
9. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku bezpieczeństwem epidemicznym
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta.
b) podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
c) dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia.
d) Operator, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub za pośrednictwem Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.