REGULAMIN WYDARZEŃ

 1. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
 2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.
 5. Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
 8. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 9. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
 10. Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące/stojące posiadaczowi biletu jeśli zajdzie taka potrzeba.
 11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
 12. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie.
 13. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 14. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez Agencję copa.pl (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
 15. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 16. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.