REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług newslettera zobowiązany jest podać swoje podstawowe dane czyli adres mailowy. W przypadku, gdy adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownik przekazuje je do przetwarzania Firmie www.copa.pl
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług newslettera.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Firmą Copa.pl Paweł Kopala są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma
  Copa.pl Paweł Kopala sp. k. ul. Żeglarska 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP 599 326 44 09.
 2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres: info@copa.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu: Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera.
 4. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 6. Copa.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy Freshmail sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.
 7. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.
 8. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@copa.pl