REGULAMIN KONCERTÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W AMFITEATRACH

I Informacje ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren
  Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
 2. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem
  ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie
  prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.
 3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
  Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym
  Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na
  terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni,
  alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i
  pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków
  trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów,
  parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora
  mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z
  wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
 5. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na
  teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.
 6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami
  prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej
  terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności
  roszczenia o zwrot ceny biletu.
 7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów
  asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne
  zaświadczenie.
 8. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu.
 9. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego
  akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: ania@copa.pl
 10. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu
  fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
 11. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem
  Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do
  eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II Uczestnictwo w Imprezie

 1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi
  zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do
  poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania
  właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie
  później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres:
  info@copa.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności
  spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do
  uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych
  zasadach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w
  Regulaminie wyprzedzeniem.
 4. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma
  ukończony 16. rok życia.
 5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie
  mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
  prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do
  weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do
  weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób
  pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 6. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie
  pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą
  posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę z miejscami w tym samym sektorze.
 7. Dzieci do lat 6. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub
  prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. W przypadku Imprez z
  miejscami siedzącymi warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z
  dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o
  zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 9. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania
  dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu
  innym uczestnikom wydarzenia.
 10. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym
  Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu,
  głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne
  ryzyko i odpowiedzialność.

III Bilety

 1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się
  do jego przestrzegania.
 2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub
  kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.
 3. W przypadku imprez kilkudniowych odbywających się w plenerze, zarówno bilety
  jednodniowe, jak i karnety kilkudniowe podlegają wymianie na opaski w
  wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje
  wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie
  oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje
  wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do
  natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy
  bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z
  ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz
  niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych
  uczestników podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej
  trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie
  satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania reklamacji.
 5. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci
  prawo do reklamacji w terminie późniejszym.
 6. Uczestnicy kupujący bilet z adnotacją o ograniczonej widoczności nie mogą rościć
  sobie praw wymienionych w pkt. 4 rozd. III niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie
  powiadomić bileterię lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem
  wystawienia duplikatu.
 8. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w
  wypadku znaczącej zmiany programu, miejsca lub terminu Imprezy.
 9. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są jedynie w miejscu ich zakupu.
 10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego
  biletu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w
  nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw).
 12. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu,
  szczególnie w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów.

IV Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a
  kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie wrócił/a z zagranicy ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w
  Imprezie.
 2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
  Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem
  COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą,
  która w ciągu ostatnich 14 dni powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
 3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w
  wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
 4. Kupujący Bilety oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o
  treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze Biletów złożyli je w swoim
  imieniu za jego pośrednictwem.
 5. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem
  SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na
  Wydarzenie będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 6. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń
  przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
  porządku.
 7. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących
  się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i
  roszczeń względem Organizatora.
 8. Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm
  sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
 9. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o
  przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik
  posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą
  ochronną przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

V Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w
  sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli
  Copa.pl | Copa Cabanna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim